077-4770111 info@froxx.nl

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming en inhoud van alle horecaovereenkomsten
die zijn gesloten met N.F. Haverman
h.o.d.n. Feesterij en Danserij Froxx (verder te noemen:
Froxx), waarvan de horecalocatie is gevestigd aan de
Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst.
2. Onder horeca-overeenkomst wordt verstaan: een
overeenkomst betreffende het verlenen van
horecadiensten. Onder horecadiensten wordt verstaan:
het verstrekken van spijs en/of drank en/of het ter
beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terrein, alles
met daarbij behorende werkzaamheden en diensten.
3. Onder feest en/of (feestelijke) gelegenheid en/of
evenement wordt verstaan: de bijeenkomst waarvoor
de horeca-overeenkomst is afgesloten.
OPTIE:
U heeft bijvoorbeeld telefonisch een optie op een
datum voor uw feest of evenement genomen.
4. In overleg met de klant kan een zogenoemde optie op
een datum worden vastgelegd. Deze optie verplicht
Froxx om de horecalocatie niet aan een andere klant ter
beschikking te stellen op het betreffende dagdeel of
datum. Het nemen van een optie op een datum
verplicht de klant ertoe om binnen vier weken in contact
te treden met Froxx over het aangaan van een horecaovereenkomst
voor de desbetreffende datum. Indien
een klant een optie wil annuleren, dan wordt altijd
telefonisch of schriftelijk contact opgenomen met Froxx.
OFFERTE:
U heeft een offerte gekregen met o.a. de invulling
en een prijsopgave voor uw feest of evenement.
5. Een horeca-overeenkomst komt tot stand nadat een
offerte is uitgebracht die door de klant telefonisch of
schriftelijk is aanvaard. Eveneens komt de
overeenkomst tot stand op het moment dat de klant
niet binnen twee weken na toezending van de offerte
aantoonbaar contact op neemt met Froxx om aan te
geven dat de offerte niet wordt aanvaard. De offerte
geldt dan als stilzwijgend aanvaard.
ANNULERING:
6. Na totstandkoming van de horeca-overeenkomst kan
deze slechts schriftelijk geannuleerd worden. Aan een
mondelinge annulering kunnen geen rechten worden
ontleend. De verschuldigde annuleringskosten zijn:
– Geen annuleringskosten tot aan 4 maanden voor de
feestdatum;
– 20% van het offertebedrag bij annulering 4 maanden
of korter voor de feestdatum;
– 35% van het offertebedrag bij annulering 1 maand of
korter voor de feestdatum;
– 85% van het offertebedrag bij annulering 14 dagen of
korter voor de feestdatum;
De particuliere klant kan voor de verschuldigde
annuleringskosten bij annulering vanwege een
calamiteit een zogenoemde feestverzekering afsluiten
ter dekking van de verschuldigde annuleringskosten.
AANTAL GASTEN:
7. De arrangementsprijs (prijs p.p.) als opgenomen in
de offerte wordt in rekening gebracht voor het totaal
aantal gasten. Voor de telling van het aantal gasten
geldt:
– Het aantal gasten dat door de klant uiterlijk tien
dagen voor de gelegenheid is opgegeven aan Froxx. Dit
aantal gasten kan maximaal 25% afwijken van het
aantal gasten waarop de offerte is gebaseerd.
– Als een klant niet tijdig het aantal gasten doorgeeft,
dan wordt het offertebedrag in rekening gebracht.
– Als er op het feest meer gasten aanwezig zijn dan
vooraf opgegeven of in de offerte opgenomen, dan geldt
de prijs voor het aantal gasten dat op de feestavond
door Froxx is geteld.
PRIJSVERHOGING:
8. De arrangementsprijs wordt na overleg met de klant verhoogd
indien Froxx wordt geconfronteerd met (aanzienlijke)
prijsstijgingen na het sluiten van de horeca-overeenkomst en
de horeca-overeenkomst meer dan 4 maanden voor het feest
of het evenement is gesloten. BTW-stijgingen worden altijd
doorberekend aan de klant.
VOORSCHOT:
9. Froxx is gerechtigd aan de klant een voorschot te vragen, te
betalen binnen 14 dagen na totstandkoming van de horecaovereenkomst,
ter hoogte van 35% van het bedrag van de
offerte.
BETALING:
10. De klant is het in de offerte opgenomen (totaal) bedrag
verschuldigd, tenzij naderhand aantoonbaar anders
overeengekomen. Betaling van de factuur geschiedt door de
klant binnen veertien dagen na de datum vermeld op de
factuur. De klant heeft slechts betaald op het moment dat het
volledige verschuldigde bedrag is bijgeschreven op het in de
offerte vermelde rekeningnummer, danwel indien het
verschuldigde bedrag aantoonbaar contant is voldaan.
KLACHTEN:
11. Een klacht van de klant over de geleverde horeca-diensten
dient terstond en aantoonbaar te worden gedaan op het
moment dat een (vermeende) tekortkoming door de klant
wordt geconstateerd. Aan Froxx wordt direct de gelegenheid
geboden om het (vermeende) tekort te herstellen dan wel een
gelijkwaardig alternatief te bieden.
UITBLIJVEN VAN BETALING:
12. De klant dient de factuur tijdig te betalen, en kan zich niet
beroepen op verrekening of enige vorm van vrijwaring, ook als
volgens de klant sprake is van een (vermeende) tekortkoming
in de te leveren diensten door Froxx.
13. Als de klant niet tijdig betaalt is hij in gebreke, zonder dat
ingebrekestelling vereist is. Indien de klant in gebreke blijft,
dan dient hij alle voor de inning verschuldigde gerechtelijkeen
buitengerechtelijke kosten te voldoen. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15%
van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,
alles te vermeerderen met daarover verschuldigde BTW.
HUISREGELS:
14. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van diegenen
die op de feestavond of het evenement aanwezig zijn. Froxx
kan op elk moment tijdens de (feestelijke) gelegenheid
besluiten de dienstverlening te staken en de gasten uit de
horecalocatie te verwijderen, indien het gedrag van de klant
en/of van de gasten daartoe aanleiding geeft.
15. De klant voorkomt dat gasten jonger dan de wettelijk
toegestane leeftijd (sterk) alcoholhoudende dranken
nuttigen en vrijwaart Froxx van alle (juridische) gevolgen van
overtreding van alcoholwetgeving.
16. Froxx houdt zich strikt aan het rookbeleid, wat betekent dat
roken slechts buiten de horeca-locatie mag plaatsvinden.
17. Froxx stelt desgewenst aan de gasten een enveloppen-kluis ter
beschikking die slechts onder toeziend oog van de gast wordt
geopend. Froxx is verder niet aansprakelijk voor verlies of
diefstal van eigendommen van de klant of diens gasten.
18. Froxx is niet aansprakelijk voor schade of letsel van de
klanten of gasten, ontstaan tijdens de gelegenheid, tenzij de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde
van Froxx. In elk geval wordt geen aansprakelijkheid aanvaard
voor letsel of schade als gevolg van vallen (op de parketvloer
of anderszins). Aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot
het bedrag dat verzekerd is, en daadwerkelijk uitgekeerd
wordt, door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Froxx.
19. De klant en zijn gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle
schade die voor Froxx en/of een derde partij ontstaat door
direct of indirect toedoen van de klant of zijn gasten.
20. Klanten voorkomen dat de gasten confetti (in welke vorm dan
ook) strooien, ter voorkoming van beschadigingen aan de
parketvloer. Gebeurt dit toch, dan is de klant € 100 aan
schoonmaakkosten verschuldigd.
Algemene voorwaarden Feesterij en Danserij Froxx, Venrayseweg 116, 5961 AJ Horst
Horst aan de Maas, 01-09-2013